icon-arrow-large-down icon-arrow-large-left icon-arrow-large-right icon-arrow-large-up icon-arrow-medium-down icon-arrow-medium-left icon-arrow-medium-right icon-arrow-medium-up icon-arrow-small-down icon-arrow-small-left icon-arrow-small-right icon-arrow-small-up icon-calendar icon-circle-arrow-down icon-circle-arrow-left icon-circle-arrow-right icon-circle-arrow-up icon-circle-bookmark icon-circle-play icon-circle-print icon-circle-share icon-clock icon-exit icon-exit-small icon-fullscreen icon-gallery icon-info icon-minus icon-mute icon-pause icon-pdf icon-play icon-plus icon-search icon-share icon-social-delicious icon-social-digg icon-social-facebook icon-social-google icon-social-google-plus icon-social-linkedin icon-social-mail-ru icon-social-myspace icon-social-pinterest icon-social-stumbleupon icon-social-twitter icon-social-vkontakte icon-social-weibo icon-social-xing icon-social-yahoo icon-social-youtube icon-sort icon-video icon-website icon-arrow-small-right-teaser

Privacyverklaring - Exolon Group

Het beschermen van uw privacy bij het verwerken van uw gegevens is voor Exolon Group NV van groot belang. In al onze bedrijfsprocessen houden wij hier rekening mee. Daarom maken wij van deze gelegenheid gebruik om u de basisbeginselen uit te leggen die wij toepassen bij de behandeling van uw persoonlijke gegevens. Deze en eventueel aanvullende info wordt altijd verstrekt wanneer dergelijke gegevens worden verzameld.


1. Wie wij zijn:


Voor de toepassing van dit Privacybeleid is Exolon Group NV, met maatschappelijke zetel te Wakkensesteenweg 47, 8700 Tielt (België) en verbonden vennootschappen, verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, d.w.z. de verantwoordelijke voor de verwerking ('Exolon Group' of 'wij').


Als verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens respecteren wij uw recht op privacy en verwerken wij persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt alleen conform de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en zoals beschreven in dit beleid. Toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming omvat (i) de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening 2016/679) ('AVG'); en (ii) alle andere bestaande of nieuwe toepasselijke wetten die betrekking hebben op of gevolgen hebben voor de verwerking van persoonlijke gegevens van een levende persoon en privacy.


Indien u vragen hebt, kunt u contact opnemen met de Exolon Group via een brief naar bovenstaand adres of een e-mail naar gdpr@exolongroup.com


2. De persoonlijke gegevens die we over u verzamelen en de doeleinden waartoe we die verzamelen.


2.1 Categorieën van persoonlijke gegevens

 1. Contactgegevens/identificatiegegevens

  Wij verzamelen persoonlijke informatie over u (zoals uw naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummers,) wanneer u zich registreert op onze website, wanneer u een bestelling plaatst om een dienst of een product van ons te ontvangen, wanneer u contact met ons opneemt (via een contactformulier op onze website, via een brief naar het opgegeven adres of via een e-mail), wanneer u een vraag stelt of bepaalde materialen aanvraagt.

 2. Gegevens betreffende de overdracht van elektronische communicatie

  Bij registratie op onze website verzamelen wij ook uw IP-adres en worden datum en tijdstip van registratie opgeslagen.

 3. Technische toegangsgegevens

  Bij uw bezoek aan onze website verzamelt Exolon Group gegevens en informatie via een geautomatiseerd systeem. Doorgaans wordt deze informatie echter niet gebruikt om de gebruikers van onze website te identificeren. Tot de technische toegangsgegevens die in de logbestanden van de server worden opgeslagen, behoren onder meer de volgende gegevens:

  • Informatie over browsertype en -versie van de gebruiker
  • Het besturingssysteem van de gebruiker
  • De internetprovider van de gebruiker
  • Het IP-adres van de gebruiker
  • Datum en tijdstip van de toegang
  • Websites via welke het systeem van de gebruiker naar onze website werd doorverwezen (verwijzer)
  • Websites waartoe het systeem van de gebruiker toegang heeft via onze website.


2.2 Doel en rechtsgrond onder de AVG


Wij kunnen uw bovenstaande persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan en gebruiken voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgrond:

 1. om u te identificeren en elk account te beheren dat u bij ons hebt (toestemming - artikel 6, lid 1 (onder a) AVG) - het niet geven van toestemming voor dit doel zou de aanmaak van een account verhinderen;
 2. om contact met u op te nemen om redenen die verband houden met de dienst waarvoor u zich hebt opgegeven of om informatie te verstrekken die u hebt aangevraagd (uitvoering van een contract - artikel 6, lid 1 (onder b), AVG) - als u hiervoor geen toestemming geeft, kunnen wij u niet van dienst zijn;
 3. om te kunnen reageren op uw online vragen en u diensten te verlenen die u eventueel aanvraagt (uitvoering van een overeenkomst artikel 6, lid 1 (onder b), AVG) - het niet geven van toestemming voor dit doel zou betekenen dat wij uw verzoeken niet kunnen behandelen;
 4. om met de betaling voor onze diensten/producten om te gaan (uitvoering van een contract - artikel 6, lid 1 (onder b) AVG) - het niet geven van toestemming voor dit doel zou betekenen dat wij geen contract met u kunnen aangaan;
 5. om geschillen op te lossen of achterstallige betalingen te innen (gerechtvaardigd belang - artikel 6, lid 1 (onder f) AVG) - Het niet geven van toestemming voor dit doel zou betekenen dat wij geen contract met u kunnen sluiten en onze rechten niet kunnen afdwingen;
 6. om onze website en de content ervan aan u beschikbaar te stellen (gerechtvaardigd belang - artikel 6, lid 1 (onder f) AVG) -het niet geven van toestemming voor dit doel zou betekenen dat wij u geen toegang tot de website kunnen verlenen;
 7. om de content van onze website te leveren, de functionaliteit van onze IT-systemen en de optimalisatie van onze website te waarborgen, alsmede om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen om opheldering te verkrijgen in het geval van ongeoorloofde toegang of poging tot toegang tot onze website; (gerechtvaardigd belang - artikel 6, lid 1 (onder f) AVG) - het niet geven van toestemming voor dit doel zou betekenen dat wij u geen toegang tot de website kunnen verlenen en
 8. om misbruik van de diensten te voorkomen (gerechtvaardigd belang - artikel 6, lid 1 (onder f) AVG - het niet verstrekken van gegevens voor dit doel zou betekenen dat wij u geen toegang tot de website kunnen verlenen.


3. Hoe en met wie wij uw persoonlijke gegevens delen

3.1 Principe


Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen, verhuren of anderszins verstrekken aan derden, behalve zoals beschreven in dit beleid.


3.2 Naleving van wetten en gerechtelijke procedures


Wij kunnen uw persoonlijke gegevens vrijgeven:

 • wanneer wij daartoe verplicht worden door de toepasselijke wetgeving, door een overheidsinstantie of door een instantie voor wetshandhaving;
 • om onze wettelijke rechten vast te stellen of uit te oefenen of om ons te verdedigen tegen rechtsvorderingen;
 • om illegale activiteiten, vermoedelijke fraude, situaties met potentiële bedreigingen voor de fysieke veiligheid van personen, schendingen van onze gebruiksvoorwaarden, of zoals anderszins vereist door de wet te onderzoeken, te voorkomen of daartegen op te treden.


4. Opslag van uw gegevens


Persoonlijke gegevens bewaren wij gedurende 3 jaar, tenzij wij onderworpen zijn aan andere wettelijke verplichtingen, zoals bewaartermijnen in het kader van handels- of belastingwetgeving of met betrekking tot lopende gerechtelijke procedures.


5. Gegevensbeveiliging


De gegevens die u ons verstrekt, worden beschermd aan de hand van passende technische en organisatorische maatregelen, met als doel deze te beveiligen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging, ongeoorloofde toegang of ongeoorloofde vrijgave aan derden. Wij houden onze veiligheidsmaatregelen voortdurend tegen het licht en verbeteren die op basis van technologische ontwikkelingen en organisatorische mogelijkheden.


6. Informatie over uw rechten


U hebt het recht:

 • om informatie te ontvangen over uw persoonlijke gegevens die wij hebben opgeslagen;
 • om, wanneer de verwerking op uw toestemming is gebaseerd, die toestemming te allen tijde in te trekken, zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan;
 • om uw persoonlijke informatie te laten corrigeren of wissen, of om de verwerking ervan beperkt te houden;
 • om bezwaar te maken tegen verwerking die ons gerechtvaardigd belang, het algemeen belang of profilering dient, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende redenen voor deze verwerking zijn, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of tenzij de verwerking wordt voltooid om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen;
 • om af te zien van alle direct-marketingcommunicatie die wij u (met uw toestemming) kunnen sturen.
 • om uw gegevens te laten overdragen voor zover de wet dat toestaat, mits aan de voorwaarden van artikel 21 AVG is voldaan, en
 • om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Zie verdere contactgegevens hieronder.

Hebt u een vraag, stuur dan een e-mail naar gdpr@exolongroup.com


7. Bescherming van de privacy van kinderen


Wij verzamelen niet willens en wetens persoonlijke gegevens van kinderen. Doorgaans kunnen wij niet weten hoe oud de bezoekers van onze site zijn. Wij vinden het zeer belangrijk om kinderen te beschermen bij hun internetgebruik, en daarom raden wij alle ouders en wettelijke voogden aan kinderen te leren hoe zij veilig en verantwoordelijk gebruik kunnen maken van internet. Zonder de uitdrukkelijke toestemming van hun ouders of wettelijke voogden mogen kinderen geen persoonlijke gegevens doorgeven aan Exolon Group.


8. Contact


Exolon Group is verantwoordelijk voor de content op deze website.
Wakkensesteenweg 47, 8700 Tielt, België
gdpr@exolongroup.com


Internet is voortdurend in ontwikkeling en daarom moeten wij onze verklaring inzake gegevensbescherming van tijd tot tijd actualiseren. Wij behouden ons het recht voor om dergelijke wijzigingen te allen tijde door te voeren.Laatst bijgewerkt op 2022-01-31